คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า (ฉบับสมบูรณ์)

         หน่วยวัดไฟฟ้าเบื้องต้นที่ช่างไฟฟ้าจำเป็นจะต้องรู้ไว้ได้แก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความถี่ แรงม้า ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้

แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)

    – แรงเคลื่อนไฟฟ้า คือ แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการสะสมตัวของประจุไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด

    – ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากประจุลบไปประจุบวก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

    – หรือแรงดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานของวงจร

    – แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแรงเคลื่อนจากแหล่งกำเนิดจ่ายไปยัง load

    – ส่วนแรงดันไฟฟ้า คือแรงที่ตกคร่อม (Voltage Drop) ที่ load

    – แรงเคลื่อนไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ ใช้สัญลักษณ์เป็น V

1,000 ไมโครโวลต์ (µV) = 1 มิลลิโวลต์ (mV)

1,000 มิลลิโวลต์ (mV) = 1 โวลต์ (V)

1,000 โวลต์ (V) = 1 กิโลโวลต์ (kV)

กระแสไฟฟ้า (Current)

    – กระแสไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปสู่อีกอะตอมหนึ่ง

    – เป็นการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องขณะนำเอาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันวางไว้ใกล้กัน

    – อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก

    – สัญลักษณ์ที่ใช้แทนกระแสไฟฟ้า คือ I

    – กระแสไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็น A

1,000 ไมโครแอมแปร์ (µA) = 1 มิลลิแอมแปร์ (mA)

1,000 มิลลิแอมแปร์ (mA) = 1 แอมแปร์ (A)

กระแสไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ

    – กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) หรือฟ้าตรง คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวตลอด ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่

    – กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current) คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเปลี่ยนแปลงซ้ำๆกันตลอดเวลา

ทิศทางการไหลของไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสสลับ

ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance)

    – ความต้านทานไฟฟ้า คือ วัตถุที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะต้านการไหลของกระแสมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ

    – ถ้าวัตถุมีความต้านทานมาก กระแสจะผ่านได้น้อย

    – ถ้าวัตถุมีความต้านทานน้อย กระแสจะผ่านได้มาก

    – ความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ R

    – ความต้านทานมีหน่วยวัดเป็น โอห์ม (ohm) สัญลักษณ์ที่ใช้แทน คือ Ω

1,000 โอห์ม (W) = 1 กิโลโอห์ม (kΩ)

1,000 กิโลโอห์ม (kW) = 1 เมกะโอห์ม (MΩ)

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)

    – กำลังไฟฟ้า คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน หรืออัตราการทำงาน

    – กำลังไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ P

    – มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) สัญลักษณ์ใช้แทนคือ W

1,000 มิลลิวัตต์ (mW) = 1 วัตต์ (W)

1,000 วัตต์ (W) = 1 กิโลวัตต์ (kW)

1,000 กิโลวัตต์ (kW) = 1 เมกะวัตต์ (MW)

– สมการของกำลังไฟฟ้า (P)

    P = EI

    = I2R

    = E2 / R

เมื่อ P คือ กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์

E คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์

I คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์

R คือ ความต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโอห์ม

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)

    – พลังงานไฟฟ้า คือ กำลังไฟฟ้าที่นำไปใช้ในระยะเวลาหนึ่ง

    – พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง หรือยูนิต

    – พลังงานไฟฟ้าวัดได้ด้วยวัตต์เอาร์มิเตอร์  หรือ กิโลวัตต์เอาร์มิเตอร์ (KWh Meter) ซึ่งเป็นมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน

1,000 วัตต์-ชั่วโมง = 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง  = 1 ยูนิต

   – สมการของพลังงานไฟฟ้า

    W = Pt

    = EIt

เมื่อ W คือ พลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh )

P คือ กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (W)

E คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

I คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

t คือ เวลามีหน่วยเป็นชั่วโมง (h)

ความถี่ (Frequency)

    – ความถี่ หมายถึง จำนวนรอบของกระแสไฟฟ้าสลับต่อวินาที

    – มีหน่วยเป็น Hertz ( Hz)

1 Hz = 1 รอบ / วินาที

รอบ (Cycle)

     – รอบ คือ การเปลี่ยนแปลงครบ 360 องศา

     – ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าบวก และค่าลบได้สมบูรณ์ในหนึ่งครั้งของไฟฟ้ากระแสสลับ

แรงม้า (Horse Power)

    – แรงม้า หรือกำลังม้า เป็นหน่วยวัดกำลังหรืออัตราการทำงาน

    – โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราการทำงานได้ 550-ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที

    – 1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.5 วัตต์ (746 วัตต์)

Cr. http://www.stable.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539181775&Ntype=17


............................................................

EuroVent - Expertise in Fan & Blower

_

follow us

        

ข่าวสารอื่นๆ