งานโรงสีข้าวอาชีวปทุม 2018

งานโรงสีข้าวอาชีวปทุม 2018

8 ธ.ค. 2561

ทีมการตลาดร่วมกับทีมขาย fan and Blower

เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานโรงสีข้าวอาชีวปทุมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2561

กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วม คือ กลุ่มโรงสีข้าว

สินค้าที่ได้รับความสนใจมาก คือ กลุ่ม BLOWER & INDUSTRIL FAN , Motor

หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถขยายการขายลูกค้าในกลุ่มโรงสีได้มากยิ่งขึ้น

ข่าวสารอื่นๆ